logo BIOMAC rozvoz pelet po celé ČR
Kvalitní pelety BIOMAC

Společnost BIOMAC Ing. Černý s.r.o. je největší evropský výrobce kvalitních dřevěných pelet s 22 letou tradicí. Vysoký objem výroby je jistotou dodávek po celý rok. Naše dřevěné pelety jsou pod pravidelnou kontrolou a splňují veškeré platné evropské normy.

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup dřevěných pelet prostřednictvím webových stránek www.peletybiomac.cz, . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).
 • Provozovatelem webových stránek www.peletybiomac.cz je společnost BIOMAC Ing. Černý s.r.o., se sídlem: Brníčko 1009, Uničov 783 91, IČ: 25859145, DIČ: CZ25859145

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím webových stránek společnosti  BIOMAC Ing. Černý s.r.o. – jsou nezávazné. Objednávka se stává závaznou až potvrzením od prodejce z vámi zvolené prodejny a to e-mailem nebo telefonicky nejpozději do 48 hodin.
 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním nezávazné objednávky v rámci webových stránek www.peletybiomac.cz společnosti  BIOMAC Ing. Černý s.r.o. – kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k jejich obchodnímu a marketingovému využití. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

Reklamace

 • Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to e-mailem nebo telefonicky.
 • V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady je kupující oprávněn odmítnout převzetí. V tomto případě bude zásilka automaticky zaslána zpět a bude expedována nová zásilka.
 • Kupující má právo provést reklamaci do 30 dnů od prokazatelného obdržení zásilky.
 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
 • Reklamace zboží prosím vyřizujte e-mailem na reklamace@biomac.cz.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
 • Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy, mj. i na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost potvrdit nezávaznou objednávku do 48 hodin, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky, nejdéle však do 5 pracovních dnů od objednání. Při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad, v ostatních případech při dodání zboží dopravcem, obdrží kupující daňový doklad ke zboží nebo mailem.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (nezávazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správné a úplné údaje v objednávce, zejména pak poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, kontakty pro upřesnění objednávky a údaje o své plnoletosti.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Úhrada kupní ceny je realizována prostřednictvím přepravce. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo písemně nebo e-mailem stornovat odeslanou objednávku do 3 dnů od doručení.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách www.peletybiomac.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou na webových stránkách www.pelety biomac.cz společnosti  BIOMAC Ing. Černý s.r.o. , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

V Brníčku 1.9.2013 BIOMAC Ing. Černý s.r.o.

klastr česká peleta
Aktuality

Pour féliciter 2018

24.11.2017

Milí zákazníci, děkujeme za Vaši přízeň, kterou jste nám v uplynulém roce věnovali a přejeme krásné Vánoce a po celý rok 2018 pevné zdraví, štěstí a osobní pohodu.

Veletrh FOR ARCH

4.09.2017

Milí zákaznici a obchodní partneři, od 19. do 23.9. 2017 se v areálu PVA EXPO PRAHA uskuteční mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH. Součástí výstav bude bohatý doprovodný program vhodný nejen pro odborníky, ale i laickou veřejnost.

Certifikát ENplus

Dva roky starý certifikační systém již dorazil do Česka, a tak i tady bude nyní chránit všechny zúčastněné strany. Výrobcům a obchodníkům s peletami otevírá přístup na nové trhy a prospěje konkurenčnímu prostředí, zákazníkům a výrobcům kotlů a kamen garantuje vysoce kvalitní palivo, a tedy například odpovídající tvar, vysokou výhřevnost, nízký obsah prachu a také malé množství popela vznikajícího při spalování. Certifikaci v Česku uděluje od roku 2013 Klastr Česká peleta.

certifikát ENplus